Reklamační řád společnosti BENNON Group a. s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vystaven podle ustanovení v § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), společností BENNON Group a. s., IČ: 283 22 908, se sídlem ve Zlíně, Šedesátá 7015, PSČ 760 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5772, (dále jen „Dodavatel“).
 2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, (dále jen „Reklamace“), v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi Objednatelem a Dodavatelem, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 3. Objednatel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Článek 2

Podmínky a způsob uplatnění Reklamace

 1. Objednatel může uplatnit Reklamaci na adrese BENNON Group a. s., třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, 103. budova.
 2. Objednatel uplatňuje Reklamaci osobně, poštou na adrese Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, nebo e-mailem na adrese reklamace@bennon.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Objednatel nákupním dokladem.
 3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí Reklamace.
 4. Dodavatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.
 5. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek 3

Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele ohledně záruky Dodavatele za jakost zboží při převzetí a práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal
  1. má zboží vlastnosti, které si Dodavatel a Objednatel ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a 
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Objednatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 3 odstavci (2) tohoto reklamačního řádu, může Objednatel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li Objednatel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.
 8. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.
 9. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci. To neplatí:
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
  3. vyplývá-li to z povahy věci.
 10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 11. Objednatel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva podle článku 3 odstavce (12) a odstavce (13) tohoto reklamačního řádu.
 12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 13. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
 14. Neodstraní-li Dodavatel vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“), a Zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, Občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021.

Sleva 5 % pro Klub Machrů

Přidej se do Klubu Machrů jednoduchou registrací. Členství je zdarma a obratem získáš kromě slevy i další výhody.

30 dní na vrácení a výměnu

Doprava zdarma na vratky

Prioritní vyřešení reklamace do 15 dnů

Zákaznická
podpora

Otevírací doba

Po–Pá: 8.00–15.00

Tel. číslo