REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI BENNON Group a.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vystaven podle ustanovení v § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o ochraně
  spotřebitele“), společností BENNON Group a.s., IČ: 283 22 908, se sídlem ve Zlíně,
  Šedesátá 7015, PSČ 760 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
  soudem v Brně, spisová značka B 5772, (dále jen „Dodavatel“).
 2. Tento reklamační řád se vztahuje výhradně na kupní smlouvy uzavřené mezi
  Dodavatelem a Objednatelem, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 2
  odstavce 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
  pozdějších předpisů, tedy pouze pokud je Objednatel fyzickou osobou, která nejedná v
  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  Na kupní smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednateli, kteří nejsou spotřebiteli,
  se tento reklamační řád nevztahuje a netvoří tak součást ujednání kupní smlouvy.
 3. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění
  práva z vadného plnění, (dále jen „Reklamace“), v souvislosti s kupními smlouvami
  uzavřenými mezi Objednatelem, který je spotřebitelem a Dodavatelem, spolu s údaji o
  tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 4. „Objednatel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
  obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Článek 2

Podmínky a způsob uplatnění Reklamace

 1. Objednatel může uplatnit Reklamaci na adrese BENNON Group a.s., třída Tomáše
  Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, 103.
 2. Objednatel uplatňuje Reklamaci osobně, poštou na adrese Šedesátá 7015, 760 01
  Zlín, na adrese Třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín nebo e-mailem na adrese
  reklamace@bennon.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Objednatel nákupním
  dokladem nebo jeho kopií.
 3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada
  objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení
  vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí Reklamace. Reklamované
  zboží musí být Dodavateli předloženo čisté, suché a v souladu s hygienickými
  standardy.
 4. Dodavatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel právo
  uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel
  požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení
  reklamace;
 5. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k
  odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
  zbytečného odkladu a Objednatel o tom musí být informován, nejpozději do 30 dnů ode
  dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Objednatelem nedohodne na delší
  lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  Objednatel tak může od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 6. Pro uplatnění reklamace je možné využít formulář uvedený na adrese:
  https://bennon.cz/bennon-reklamace-produktu.pdf

Článek 3

Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele ohledně záruky Dodavatele za jakost
  zboží při převzetí a práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
  závaznými předpisy.
 2. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel
  odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal

  • má zboží vlastnosti, které si Dodavatel a Objednatel ujednali, a chybí-li ujednání,
   takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel
   očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se
   zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho
  opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku
  přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv
  poškození Objednatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo
  vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po
  dobu, po kterou Objednatel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 3 odstavci (2) tohoto reklamačního řádu,
  může Objednatel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k
  povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může
  Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
  smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
  odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě
  odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
  opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od kupní
  smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li Objednatel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového
  zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat
  přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
  Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit,

  jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by
  zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.

 8. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím zboží
  věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.
 9. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
  době 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci. To
  neplatí:

  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 11. Objednatel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
  zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit
  bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže
  jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li
  Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady
  přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel
  své právo včas, má práva podle článku 3 odstavce (12) a odstavce (13) tohoto
  reklamačního řádu.
 12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na
  odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 13. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy,
  může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může
  Dodavatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba
  nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
 14. Neodstraní-li Dodavatel vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může
  Objednatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
  Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“), a Zákona o ochraně
  spotřebitele.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, Občanským zákoníkem,
  Zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo tento řád kdykoliv změnit. Změnu vždy vyhlásí na svých
  webových stránkách.
 4. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 04.03.2024.

Sleva 5 % pro Klub Machrů

Přidej se do Klubu Machrů jednoduchou registrací. Členství je zdarma a obratem získáš kromě slevy i další výhody.

30 dní na vrácení a výměnu

Doprava zdarma na vratky

Prioritní vyřešení reklamace do 15 dnů

Zákaznická
podpora

Otevírací doba

Po–Pá: 8.00–15.00

Tel. číslo