OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BENNON Group a.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „Obchodní podmínky“), společnosti
  BENNON Group a.s., IČ: 283 22 908, se sídlem ve Zlíně, Šedesátá 7015, PSČ 760
  01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka
  B 5772, (dále jen „Dodavatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
  vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, (dále jen „Kupní smlouva“),
  uzavírané mezi Dodavatelem a jinou osobou, (dále jen „Objednatel“), prostřednictvím
  internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na
  webové stránce umístěné na internetové adrese https://bennon.cz (dále jen „Webová
  stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky, (dále jen „Webové
  rozhraní“). Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy.
 2. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi zněním Kupní smlouvy a těchto Obchodních
  podmínek se užije nejprve ujednání Kupní smlouvy a následně ujednání těchto
  Obchodních podmínek a teprve následně pouze ve věcech neujednaných v žádném
  z uvedených dokumentů ustanovení příslušných právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v článku 5, článku 7 a článku 8 těchto obchodních podmínek se
  vztahují na Objednatele pouze za podmínky, že je spotřebitelem ve smyslu ustanovení
  § 2 odstavce 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
  pozdějších předpisů, tedy pouze pokud se jedná o fyzickou osobu, která nejedná v
  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  V opačném případě se na vztah vznikající mezi Objednatelem a Dodavatele ujednání
  vyjmenovaná v tomto odstavci nevztahují a nejsou tak součástí ujednání Kupní
  smlouvy.
 4. Znění obchodních podmínek může být Dodavatelem doplňováno či měněno, nicméně
  tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
  obchodních podmínek.

Článek 2

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel
  přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
  Objednatel provádět objednávání zboží, (dále jen „Uživatelský účet“). Objednatel
  může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní
  obchodu.
 2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Objednatel povinen uvádět
  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel
  při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem
  v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za
  správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
  do jeho Uživatelského účtu. Odesláním registrace Uživatel souhlasí se zpracováním
  svých osobních údajů.
 4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Dodavatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj
  Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší
  své povinnosti z Kupní smlouvy a/nebo z Obchodních podmínek.
 6. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
  zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 3

Objednávání

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního
  charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  Ustanovení v § 1732 odstavci 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“), se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
  jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
  souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
  prezentovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
  možnost Dodavatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
  a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
  uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
  doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Objednatel do elektronického
   nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
   objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
   (dále jen „Objednávka“).
 5. Před zasláním Objednávky Dodavateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit
  údaje, které do Objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Dodavatele
  zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku
  odešle Objednatel Dodavateli kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje
  uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Vytvořením a
  dokončením objednávky Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
  Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí
  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou
  v Objednávce, (dále jen „E-mail Objednatele“), zasláním uzavřené kupní smlouvy a
  Obchodních podmínek.
 6. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky
  (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na E-
  mail Objednatele.
 7. Neakceptováním podmínek nabídky Dodavatele, či jejich akceptování Objednatelem s
  výhradou, nedochází k uzavření Kupní smlouvy.

Článek 4

Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Objednatel je povinen uhradit sjednanou kupní cenu zboží a náklady spojené
  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, (dále jen „Kupní cena“).
 2. Kupní cenu zboží podle Kupní smlouvy může Objednatel uhradit Dodavateli
  následujícími způsoby:

  • platba kartou online přes platební bránu GoPay
  • online využitím služby Google Pay,
  • bankovním převodem,
  • v hotovosti v provozovně Dodavatele na adrese poboček, v případě vyzvednutí
   Zboží na prodejně,
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Objednatelem v Objednávce.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při
  převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od
  uzavření kupní smlouvy.
 4. Při zvolení možnosti platby na dobírku je účtován navíc poplatek uvedený na adrese:
  https://bennon.cz/vse-o-nakupu/doprava-a-platba/
 5. Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Objednateli
  daňový doklad, (dále jen „Faktura“). Fakturu vystaví Dodavatel Objednateli po
  uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail Objednatele současně
  s expedicí Zboží, příp. následující pracovní den.

Článek 5

Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Objednatel bere na vědomí, že podle ustanovení v § 1837 Občanského zákoníku
  nemůže odstoupit mimo jiné od Kupní smlouvy:

  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
   Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Objednatele nebo
   přizpůsobeného jeho osobním potřebám
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou
   spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo
   z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Objednatel porušil.
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo
   započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím
   výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení odsmlouvy, Objednatel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a
   Dodavatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od
  Kupní smlouvy odstoupit, má Objednatel podle ustanovení v § 1829 odstavci 1
  Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní
  prostory ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí
  zboží:

  • Objednatelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce,
  • nebo převzetím posledního kusu zboží, objedná-li Objednatel v rámci jedné
   objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • převzetím poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika
   položek nebo částí,
  • nebo převzetím první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka
   zboží po ujednanou dobu.
 3. Objednatel provede odstoupení od smlouvy vyplněním a odesláním formuláře pro
  vrácení a výměnu zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve
  lhůtě 14 dnů na adresu třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, 103. budova či
  na adresu elektronické pošty Dodavatele vraceni@bennon.cz.  Formulář pro vrácení a
  výměnu zboží je ke stažení na adrese:
  https://bennon.cz/bennon-vraceni-produktu.pdf
 4. Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy podle předchozího odstavce, Kupní smlouva
  se od počátku ruší. V takovém případě Objednatel zašle nebo předá Dodavateli bez
  zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží,
  které od Dodavatele obdržel a veškeré dary a jinak zvýhodněné zboží, které obdržel
  společně s ním. Objednatel odpovídá Dodavateli za snížení hodnoty zboží, které
  vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se
  seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 5. Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy podle článku 5 odstavce (2) Obchodních
  podmínek, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
  odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,
  které od Objednatele na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže
  Objednatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí
  Dodavatel Objednateli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
  nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel nabízí možnost vrácení zdarma
  způsoby a službami uvedenými pro dodání zboží na adrese:
  https://bennon.cz/vse-o-nakupu/doprava-a-platba/Dodavatel vrátí Objednateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy,
  pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud tím Objednateli nevzniknou další náklady.
  Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní
  prostředky Objednateli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Objednatel prokáže, že
  zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dřív.
 6. V případech, kdy má Objednatel podle ustanovení v § 1829 odstavci 1 Občanského
  zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy, je Dodavatel oprávněn kdykoli odstoupit
  od Kupní smlouvy, a to až do doby převzetí zboží Objednatele. V takovém případě
  vrátí Dodavatel Objednateli Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na účet, který si
  Objednatel zvolí.
 7. Pokud dojde k uzavření smlouvy na Zboží, které se již nevyrábí, Dodavatel odstoupí od
  Smlouvy z důvodu objektivní nemožnosti plnění.

Článek 6

Přeprava a dodání zboží

 1. Je-li Dodavatel podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání.
 2. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno zboží doručovat opakovaně
  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit
  náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
  způsobem doručení. V případě marného výjezdu dopravce musí Objednatel uhradit
  doručení znovu.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů
  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
  shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
  Objednatel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Objednatele z
  odpovědnosti za vady zboží a další práva Objednatele vyplývající z obecně závazných
  právních předpisů.
 4. Na způsob dopravy zboží se může vztahovat individuální dohoda smluvních stran.
 5. Dodavatel je povinen dodat Zboží Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději
  však do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 6. Dodavatel realizuje dodání zboží způsoby a za ceny uvedené na adrese:
  https://bennon.cz/vse-o-nakupu/doprava-a-platba/
  Pro dodání zboží je také možné vyzvednutí na prodejně zdarma na adrese Šedesátá
  7015, 760 01, Zlín.
  Při nákupu nad 999 Kč je doprava zdarma.

Článek 7

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
  obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a zákonem
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel
  odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
   vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel
   očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému
   se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
   byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo
  vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po
  dobu, po kterou Objednatel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, to znamená i případ dodání jiného
  zboží, má Objednatel právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo
  dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní
  ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je povinen sdělit Dodavateli
  zvolenou možnost, Při dodání nové věci je Objednatel povinen vrátit Dodavateli na jeho
  náklady věc původně dodanou.
 5. Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
  povinnosti z vadného plnění výrobce. Objednatel je jinak oprávněn uplatnit právo z
  vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na
  prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v
  souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se
  ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že zboží
  bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
  vlastnosti. Vytkl-li Objednatel Dodavateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro
  uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Objednatel
  nemůže vadné zboží užívat.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Dodavatele. Dodavatele je povinen
  přijmout reklamaci. Dodavatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom,
  kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
  reklamace Objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
  odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Objednatel konkrétně uplatnit zejména
  osobně nebo poštou na adrese třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, 103.
  budova, na adrese Šedesátá 7015, 760 01 Zlín či elektronickou poštou na adrese
  reklamace@bennon.cz.
 8. Objednatel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
  zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit
  bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže
  jako neopravitelná.
 9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7 odstavci (2) Obchodních podmínek,
  může Objednatel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k
  povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může
  Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní
  smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
  odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady.
 10. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě
  odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
  opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od Kupní
  smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo
  na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží,
  může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v

  případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást
  nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené
  době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.

Článek 8

Mimosoudní řešení sporů

 1. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje Dodavatel Objednatele o
  možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního
  řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.
 2. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Objednatelem a
  Dodavatelem, může se Objednatel do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u
  Dodavatele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení
  sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je www.coi.cz. Kontaktní údaje:
  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00
  Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
  Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článek 9

Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Objednateli podle článku 13 Nařízení Evropského
  parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), související se
  zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání
  o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Dodavatele plní Dodavatel
  prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Osobními údaji se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí: jméno a příjmení,
  adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
  pošty, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).
 3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět pravdivě a správně
  a o jejich změnách včas informuje Dodavatele.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Dodavatel může zpracováním
  osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Mimo osob dopravujících
  zboží nebudou osobní údaje poskytovány třetím osobám, ledaže by k tomu dal
  Objednatel souhlas.
 5. Objednatel souhlasí podle ustanovení v § 7 odstavci 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
  některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním
  obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo
  Objednatele. Svou informační povinnost vůči Objednateli podle článku 13 GDPR
  související se zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely zasílání obchodních
  sdělení plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 6. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
  na Webové stránce možné provést a závazky Dodavatele z Kupní smlouvy plnit, aniž

  by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas
  podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek 10

Věrnostní program a slevové akce

 1. Dodavatel provozuje mimo jiné v rámci svého e-shopu také věrnostní program. Právo
  na věrnostní výhody získává Objednatel registrací do věrnostního programu za
  podmínky odsouhlasení ujednání těchto Obchodních podmínek a poskytnutí souhlasu
  s poskytnutím osobních údajů pro účely věrnostního programu a zasílání obchodních
  nabídek Dodavatele. Výhody jsou čerpány na veškeré zboží automaticky po přihlášení
  k Uživatelskému účtu Objednatele. Konkrétní výhody plynoucí z členství ve věrnostním
  programu jsou vždy uvedeny na webových stránkách Dodavatele, a to konkrétně
  v příslušných odkazech na adrese:
  https://bennon.cz/vse-o-nakupu/
 2. Dodavatel je oprávněn kdykoliv konkrétní výhody plynoucí z členství a podmínky
  věrnostního programu jednostranně změnit. Veškeré změny jsou účinné od okamžiku
  zveřejnění takové změny, nevztahují se však na výhody čerpané na již objednané
  zboží Objednatelem.
 3. Dodavatel průběžně vyhlašuje také různé slevové akce, kupóny, poukázky a podobně
  (dále jen „Slevové akce“). S podmínkami konkrétních Slevových akcí je vždy
  Objednatel seznámen nejpozději při nákupu konkrétního zboží. Na nákup každého
  zboží lze vždy uplatnit pouze jednu konkrétní slevu nebo výhodu (například výhodu
  plynoucí z členství ve věrnostním programu), slevy a/nebo výhody nelze sčítat ani
  kombinovat, ledaže Dodavatel sám takovou kombinaci umožní. Dodavatel si vyhrazuje
  právo neumožnit čerpat slevy na určité konkrétní zboží.

Článek 11

Doručování

 1. Objednateli může být doručováno písemně elektronickou poštou na E-mail Objednatele
  či poštovními službami na adresu sdělenou Dodavateli při vytvoření objednávky nebo
  při registraci uživatelského účtu.

Článek 12

Rozhodné právo a soudní příslušnost

 1. Kupní smlouva včetně všech smluvních i mimosmluvních závazků z ní vzniklých se řídí
  právem České republiky. Touto volbou práva není dotčena ochrana spotřebitele, kterou
  mu poskytují ustanovení právního řádu, od kterých se nelze smluvně odchýlit, a která
  by se v případě neexistence této volby práva jinak použila. Vztahy vzniklé z porušení
  Kupní smlouvy budou řešeny příslušným soudem.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 1. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z těchto Obchodních podmínek je nebo se stane
  neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od
  ostatních ujednání Obchodních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnostnemá a nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních
  závazků vyplývajících z Obchodních podmínek.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Změnu vždy vyhlásí na
  svých webových stránkách.
 3. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 04.03.2024.

Sleva 5 % pro Klub Machrů

Přidej se do Klubu Machrů jednoduchou registrací. Členství je zdarma a obratem získáš kromě slevy i další výhody.

30 dní na vrácení a výměnu

Doprava zdarma na vratky

Prioritní vyřešení reklamace do 15 dnů

Zákaznická
podpora

Otevírací doba

Po–Pá: 8.00–15.00

Tel. číslo