Obchodní podmínky společnosti BENNON Group a. s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „Obchodní podmínky“), společnosti
BENNON Group a. s., IČ: 283 22 908, se sídlem ve Zlíně, Šedesátá 7015, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka
B 5772, (dále jen „Dodavatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, (dále jen „Kupní smlouva“), uzavírané mezi Dodavatelem a jinou osobou, (dále jen „Objednatel“), prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://bennon.cz, (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky, (dále jen „Webové rozhraní“). Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi zněním Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek se užije nejprve ujednání Kupní smlouvy a následně ujednání těchto Obchodních podmínek a teprve následně pouze ve věcech neujednaných v žádném z uvedených dokumentů ustanovení příslušných právních předpisů.

Článek 2

Uživatelský účet

Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání zboží, (dále jen „Uživatelský účet“). Objednatel může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

Dodavatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a/nebo z Obchodních podmínek.

Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 3

Objednávání

Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení v § 1732 odstavci 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“), se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou prezentovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále jen „Objednávka“).

Před zasláním Objednávky Dodavateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Dodavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel Dodavateli kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Objednávce, (dále jen „E-mail Objednatele“).

Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na E-mail Objednatele.

Neakceptováním podmínek nabídky Dodavatele, či jejich akceptování Objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření Kupní smlouvy.

Článek 4

Kupní cena zboží a platební podmínky

Objednatel je povinen uhradit sjednanou kupní cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, (dále jen „Kupní cena“).

Kupní cenu zboží podle Kupní smlouvy může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:
platba kartou online,
v hotovosti na dobírku v místě určeném Objednatelem v Objednávce.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.

Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Objednateli daňový doklad, (dále jen „Faktura“). Fakturu vystaví Dodavatel Objednateli po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail Objednatele současně s expedicí Zboží, příp. následující pracovní den.

Článek 5

Odstoupení od Kupní smlouvy

Objednatel bere na vědomí, že podle ustanovení v § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od Kupní smlouvy:
o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Objednatel podle ustanovení v § 1829 odstavci 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě 14 dnů na adresu třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, 103. budova či na adresu elektronické pošty Dodavatele vraceni@z-style.eu.

Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy podle předchozího odstavce, Kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě Objednatel zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel. Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy, ponese Objednatel náklady za navrácení zboží, a to i v tom případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy podle článku 5 odstavce (2) Obchodních podmínek, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Objednatele na základě Kupní smlouvy přijal, na účet, který si Objednatel zvolí. Dodavatel vrátí Objednateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud tím Objednateli nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než mu Objednatel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

V případech, kdy má Objednatel podle ustanovení v § 1829 odstavci 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy, je Dodavatel oprávněn kdykoli odstoupit od Kupní smlouvy, a to až do doby převzetí zboží Objednatele. V takovém případě vrátí Dodavatel Objednateli Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na účet, který si Objednatel zvolí.

Článek 6

Přeprava a dodání zboží

Je-li Dodavatel podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti za vady zboží a další práva Objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Na způsob dopravy zboží se může vztahovat individuální dohoda smluvních stran.

Článek 7

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Objednatel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Objednatel Dodavateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné zboží užívat.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Dodavatele. Dodavatel je povinen přijmout reklamaci. Dodavatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může Objednatel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, 103. budova či elektronickou poštou na adrese reklamace@bennon.cz.

Objednatel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7 odstavci (2) Obchodních podmínek, může Objednatel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.

Článek 8

Mimosoudní řešení sporů

V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje Dodavatel Objednatele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem, může se Objednatel do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Dodavatele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je www.coi.cz. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek 9

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči Objednateli podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), související se zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Dodavatele plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Objednatel souhlasí podle ustanovení v § 7 odstavci 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo Objednatele. Svou informační povinnost vůči Objednateli podle článku 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Dodavatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek 10

Doručování

Objednateli může být doručováno na E-mail Objednatele.

Článek 11

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva a vztahy na jejím základě vzniklé, včetně vztahů vzniklých porušením Kupní smlouvy a včetně mimosmluvních závazků, se řídí právním řádem České republiky (volba rozhodného práva). Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré případné spory plynoucí z Kupní smlouvy a vztahů na jejím základě vzniklých, včetně souvisejících mimosmluvních závazků a včetně vztahů vzniklých porušením Kupní smlouvy, budou řešeny příslušným soudem pro sídlo Dodavatele ve Zlíně. Smluvní strany současně prohlašují, že na uvedené volbě rozhodného práva a soudní příslušnosti se shodly po vzájemné dohodě.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ujednání Obchodních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá a nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků vyplývajících z Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021.

Sleva 5 % pro Klub Machrů

Přidej se do Klubu Machrů jednoduchou registrací. Členství je zdarma a obratem získáš kromě slevy i další výhody.

30 dní na vrácení a výměnu

Doprava zdarma na vratky

Prioritní vyřešení reklamace do 15 dnů

Zákaznická
podpora

Otevírací doba

Po–Pá: 8.00–15.00

Tel. číslo