PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI BENNON Group

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost BENNON Group a. s., IČ: 28322908, se sídlem Šedesátá 7015,
  760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod
  spisovou značkou B 5772 (dále jen „Společnost BENNON“), tímto stanovuje podmínky
  ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“).
 2. Text Podmínek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č.
  2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
  osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
 3. Společnost BENNON tímto subjektům údajů poskytuje veškeré informace o zpracování
  poskytnutých osobních údajů a o jejich právech.
 4. Za subjekt údajů se pro účely těchto Podmínek považují zákazníci Společnosti
  BENNON, návštěvníci webových stránek https://bennon.cz/, dodavatelé služby a jiné
  osoby, které jsou ve smluvním vztahu se Společností BENNON (dále jen „Subjekt
  údajů“)\

Článek 2

Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Společnost BENNON vystupuje jako správce ve smyslu nařízení GDPR, kdy sama nebo
  společně s třetími osobami určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 2. Společnost BENNON zpracovává poskytnuté údaje v rozsahu, v jakém jí je Subjekt
  údajů přímo poskytl, nebo které Společnost BENNON shromáždila jinak, zejména
  z velkoobchodu, od distributorů, z veřejných rejstříků, seznamů a jiných veřejně
  dostupných evidencí, a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění
  jejích zákonných povinností.
 3. Předmětem zpracování jsou níže uvedené osobní údaje:
  • a) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
   Subjektu údajů, zejména

   • jméno a příjmení,
   • titul,
   • rodné číslo,
   • datum narození,
   • adresa trvalého pobytu,
   • číslo dokladu totožnosti,
   • pohlaví,
   • identifikační číslo, příp. daňové identifikační číslo,
   • uživatelské jméno a heslo,
  • b) kontaktní údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů, zejména
   • kontaktní adresa,
   • adresa pro doručování,
   • fakturační adresa,
   • telefonní číslo,
   • číslo faxu,
   • emailová adresa,
  • c) popisné údaje (zejména bankovní spojení, datum),
  • d) údaje o chování zákazníka na webových stránkách (zejména datum a čas
   přístupu na webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, informace o
   operačním systému či nastavení jazyka, informace a data o mobilním zařízení
   zákazníka, jaké odkazy zákazník navštíví a které zboží je mu zobrazeno),
  • e) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Článek 3

Zákonné podklady zpracování osobních údajů

 1. Společnost BENNON je oprávněna zpracovat poskytnuté údaje, pokud Subjekt údajů
  udělil svobodný, informovaný, jednoznačný a konkrétní souhlas k poskytnutí osobních
  údajů ke konkrétnímu účelu, přičemž takový souhlas obvykle Subjekt údajů dává tak, že
  vyjádří svůj souhlas označením příslušného pole souhlasu při nákupu jakéhokoliv zboží
  a/nebo při registraci do věrnostního klubu Společnosti BENNON.

  V případě souhlasu při nákupu zboží se poskytují osobní údaje v rozsahu dle článku 2
  odstavce (3) těchto podmínek za účelem nákupu zboží, jeho platby, dopravy a doručení
  a případných dalších vztahů související s nákupem konkrétního zboží, zejména
  reklamace a vracení zboží.

  V případě souhlasu při registraci se poskytují osobní údaje v rozsahu dle článku 2
  odstavce (3) těchto Podmínek za účelem evidence Subjektu údajů jako adresáta
  nákupních výhod u Společnosti BENNON, za účelem vedení zákaznického účtu,
  evidence veškerých nákupů, evidence konkrétního zakoupeného zboží, reklamací,
  vracení zboží a za účelem emailové komunikace a zasílání obchodních nabídek
  Subjektu údajů.

 2. Zákonné oprávnění společnosti BENNON ke zpracování osobních údajů je dáno i v
  případě, že souhlas dle odstavce (1) tohoto článku nebyl udělen, avšak pouze pokud je
  dána existence některého z níže uvedených právních důvodů a pouze v odpovídajícím
  rozsahu:

  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění a uzavření smlouvy, jejíž
   smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
   uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů,
  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
   Společnost BENNON vztahuje,
  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely a ochranu oprávněných zájmů
   Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
   zájmu,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti BENNON či třetí
   osoby.

Článek 4

Účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Subjektů údajů jsou Společností BENNON zpracovány:
  • za konkrétním účelem, ke kterému byl poskytnut informovaný souhlas,
  • za účelem poskytování výhod v rámci registrace do věrnostních programů
   Společnosti BENNON,
  • z důvodů plnění smlouvy, zejména zpracování objednávek a doručení zboží,
  • za účelem péče o zákazníky, fungování zákaznické podpory a poskytování ostatních
   zákaznických služeb,
  • za účelem marketingové činnosti, zejména zasílání newsletterů, zasílání
   personalizovaných nabídek na základě předchozího chování zákazníka a zasílání
   speciálních nabídek prostřednictvím e-mailové komunikace,
  • za účelem uplatnění práv a právních nároků Společnosti BENNON,
  • k plnění zákonných povinností ze strany Společnosti BENNON,
  • za účelem vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů,

Článek 5

Způsob zpracování osobních údajů a jejich ochrana

 1. Zpracování osobních údajů provádí Společnost BENNON jakožto správce ve smyslu
  nařízení GDPR.
 2. Ke zpracování osobních údajů dochází v provozovnách, pobočkách a v sídle
  Společnosti BENNON. Poskytnuté osobní údaje zpracují pověření zaměstnanci
  Společnosti BENNON.
 3. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení
  všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
 4. K zajištění ochrany osobních údajů přijala Společnost BENNON aktuálně dostupná a
  možná technická a organizační opatření zamezující neoprávněnému nebo nahodilému
  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
  jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to
  zejména zabezpečení webových stránek.
 5. Společnost BENNON pravidelně kontroluje zabezpečení osobních údajů, a to zejména
  šifrováním komunikace.
 6. Ochrana se vztahuje na zpracování osobních údajů, které Subjekt údajů Společnosti
  BENNON sám poskytne nebo které Společnost BENNON získala způsobem uvedeným
  v Článku 2 odstavci 2.
 7. Společnost BENNON je oprávněna předávat osobní údaje třetím osobám, a to
  zákazníkem zvolenému dopravci, smluvním partnerům společnosti nebo správním a
  jiným státním orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými
  právními předpisy.
 8. Udělením souhlasu s těmito Podmínkami Subjekt údajů souhlasí taktéž s poskytováním
  jeho osobních údajů osobám uvedeným v odstavci 7 tohoto článku.
 9. V případě, že osobní údaje budou předány jiné třetí osobě, Společnost BENNON je
  povinna o tom Subjekt údajů předem informovat a vyžádat si jeho souhlas s předáním
  osobních údajů. Taktéž je povinna uvést, komu jsou osobní údaje Subjektu údajů
  předávány.
 10. (10) Třetí osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů
  údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů
  týkajících se ochrany osobních údajů.
 11. Poskytuje-li Subjekt údajů Společnosti BENNON osobní údaje třetích osob, je jeho
  povinností informovat o tomto dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s Podmínkami.

Článek 6

Práva poskytovatele údajů

 1. Subjekt údajů má právo:
  • žádat Společnost BENNON o poskytnutí přehledu jeho zpracovaných údajů,
  • na úpravu, doplnění, opravu a výmaz jeho poskytnutých osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů a následné omezení
   zpracování údajů ze strany Společnosti BENNON,
  • na přenositelnost jeho údajů,
  • na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
   zpracování a
  • podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Subjekt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas je možné odvolat použitím
  odhlašovacího odkazu uvedeného na posledním řádku každého zaslaného e-mailu nebo
  na webových stránkách v sekci „Můj účet“.
 3. Výše uvedená práva je možné uplatnit zasláním konkrétní žádosti prostřednictvím
  zákaznické podpory na e-mailovou adresu eshop@bennon.cz nebo na telefonicky na
  telefonní číslo +420 725 934 454. Společnost BENNON je povinna žádost vyřídit bez
  zbytečného odkladu po jejím obdržení, nejpozději však do 14 pracovních dnů po jejím
  obdržení.
 4. Společnost BENNON je povinna zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních
  údajích.

Článek 7

Doba zpracování osobních údajů

 1. Společnost BENNON zpracovává osobní údaje Subjektu údajů po dobu trvání
  smluvního vztahu mezi nimi.
 2. Byl-li udělen souhlas ke zpracování údajů ke konkrétnímu účelu, je Společnost BENNON
  oprávněna zpracovat osobní údaje Subjektu údajů obecně po dobu nezbytně nutnou pro
  splnění tohoto konkrétního účelu zpracování, případně do odvolání souhlasu.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou dispozici v textové podobě na webových
  stánkách https://bennon.cz/, a je Subjektu údajů umožněno uchovat jemu určené údaje
  tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu a byla umožněna jejich
  nezměněná reprodukci.
 2. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 04.03.2024.

Sleva 5 % pro Klub Machrů

Přidej se do Klubu Machrů jednoduchou registrací. Členství je zdarma a obratem získáš kromě slevy i další výhody.

30 dní na vrácení a výměnu

Doprava zdarma na vratky

Prioritní vyřešení reklamace do 15 dnů

Zákaznická
podpora

Otevírací doba

Po–Pá: 8.00–15.00

Tel. číslo