Podmínky ochrany osobních údajů společnosti BENNON Group a. s.

Článek 1

Úvodní ujednání

 1. Správce osobních údajů společnost BENNON Group a. s., IČ: 283 22 908, se sídlem ve Zlíně, Šedesátá 7015, PSČ 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5772, (dále jen „Správce“), Vás tímto v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Článek 2

Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

Článek 3

Zdroje osobních údajů

 1. Zdroje osobních údajů jsou:
  1. přímo od subjektů údajů,
  2. velkoobchod,
  3. distributor,
  4. veřejně přístupné rejstříky,
  5. seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

Článek 4

Kategorie příjemců osobních údajů

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
  1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace),
  2. popisné údaje (např. bankovní spojení, datum),
  3. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Článek 5

Kategorie subjektů údajů

 1. Kategorie subjektů údajů jsou:
  1. zákazník správce,
  2. dodavatel služby,
  3. jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci.

Článek 6

Kategorie příjemců osobních údajů

 1. Kategorie příjemců osobních údajů jsou:
  1. zpracovatel,
  2. státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

Článek 7

Účel zpracování osobních údajů

 1. Účely zpracování osobních údajů jsou:
  1. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,
  2. jednání o smluvním vztahu,
  3. plnění smlouvy,
  4. ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
  5. archivnictví vedené na základě zákona,
  6. plnění zákonných povinností ze strany správce,
  7. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

Článek 8

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Článek 9

Doba zpracování osobních údajů

 1. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Článek 10

Poučení

 1. Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Sleva 5 % pro Klub Machrů

Přidej se do Klubu Machrů jednoduchou registrací. Členství je zdarma a obratem získáš kromě slevy i další výhody.

30 dní na vrácení a výměnu

Doprava zdarma na vratky

Prioritní vyřešení reklamace do 15 dnů

Zákaznická
podpora

Otevírací doba

Po–Pá: 8.00–15.00

Tel. číslo